سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کامران شهانقی – دانشیاروعضوهیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامرضا جندقی – دانشیاروعضوهیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس قم )
حمیدرضا ایرانی – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی (مدیریت بازاریابی و صادرات )پردیس قم دانشگاه

چکیده:

باتوجه به نقطه نظرات متقاوت ارائه تعریف واحدی ازکانال بازاریابی غیرممکن است ولی باتوجه با اینکه دراینجا ازدیدگاه تصمیم گیری مدیریتی بخصوص برای شرکتهای تولیدی به کانال بازاریابی نگریسته می شودکانال بازاریابی اینگونه تعریف می شودسازمانهای بهم مرتبط بیرونی که مدیریت آنها رابرای نایل شدن به اهداف توزیع به فعالیت وامی دارد برای انجام تحقیق ابتدامدلهای طراحی کانال بازاریابی ازطریق مطالعات کتابخانه ای مطالعه شدسپس ازچارچوب مفهومی که توسط پژوهشگرتهیه شده بودبرای استفاده درقسمتهای ارزیابی نامزدها و انتخاب اعضای کانال بازاریابی استفاده شد.درمرحله بعد مطالعه موردی درمورد یک شرکت برای انتخاب نماینده دریکی ازشهرستانهای ایران با استفاده ازچارچوب مفهومی و تکنیک تصمیم گیری تاپسیس صورت پذیرفت .