سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حقیقی – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
انور خودیف – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق تولوئن به عنوان شاخصی از ترکیبات آلوده کنندة هوا انتخاب و از اکسیداسیون کاتالیستی برای حذف آن استفاده شده است. بنا به دلایل اقتصادی و زیست محیطی،کاتالیست پلاتین مستعمل برای اکسیداسیون تولوئن بکار گرفته شده است. برای این کار پایلوتی متشکل از راکتور، اشباع کنندة تولوئن، سیستم کنترل دما و … ساخته شده است. با انجام آزمایشات متعدد نشان داده شده که میتوان تولوئن را بیش از ٩٩ درصد از هوای آلوده حذف نمود. با استفاده از این پایلوت اثر دما، زمان ماند، غلظت تولوئن روی عملکرد روش بررسی گردیده است. به عنوان مثال در دمای°C ٤٠٠ دیده شد که تولوئن ٥ / ٩٩ درصد حذف میشود.