سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم رحیم خانلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه حفاظت از سواحل و کناره رودخانه از اهم یت زیادی برخوردار است. سالانه به دلیل فرسایش و عقب رفتگیدیواره رودخانه در اثر س یل، مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی ز یادی که در طول کناره رودخانه قرار دارند در معرض خطر تخر یب می باشند . بنابراین استفاده از گرو ین به عنوان راهکاری مناسب جهت حفاظت از کنار رودخانه مطرح میشود