سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بدیع فرخد –
محمود فتحی –
محسن سریانی –

چکیده:

در این مقاله یک س یستم باز یابی تصو یر مبت نی بر یک مدل گراف دولایه پیاده سازی و با انجام اصلاحات بهبود یافته است. این مدل این قابلیت را دارد که علاوه بر اطلاعات بازخورد ی در طول ی ک جلسه باز یابی ۱، از اطلاعات بازخورد ی در سا یر پرس وجوها ی دیگر نیز استفاده کند . به هم ین علت علاوه بر کارایی بسیار خوب در باز یابی کوتاه مدت، در بازیابی بلندمدت نیز کارایی خو بی دارد. لایه اول گراف، همبستگی بین تصاو یر را از نقطه نظر شباهتها ی بصری نشان م ی دهد که به کمک یک سیستم بازیابی تصویر مبتن ی بر محتو ی ۲(CBIR)ایجاد م ی شود. لایه دوم نما ینده شباهتها یمعنایی بین تصاو یر است که بوسیله یک الگوریتم یادگیری مفاه یم و روابط معنا یی ب ین تصاو یر را، از طری ق بازخوردها ی کاربران استخراج م ی کند. همچنین بر مبنا ی این مدل گراف دولا ی ه، روش تحلیل اتصالات درون گراف برپایه ایده انتشار شباهت از طر ی ق اتصالات بصری و معنا یی، به منظور باز یابی تصاویر به کار گرفته می شود. در این مقاله با ارائه یک الگوریتم جدید یادگیری بر پایه الگوریتم قبل ی و نیز تغ ییر در نحوه استخراج و تفس یر اطلاعات درون لا یه ها، کارایی مدل گراف دولایه به طور قابل ملاحظه ای
بهبود یافته است.