سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامبیز رادمان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – محقق مجتمع دانشگاهی ICT
فاطمه قلعه بان بخشایش – محقق مرکز مطالعات آماری بانک مرکزی ایران

چکیده:

در دنیای امروز که وابستگی جوامع بشری به مزایای فناوری ، خدمات و مبادله اطلاعات روز به روز بیشتر می شود، مفهـوم پیچیـده کیفیـت جایگاه ویژه ای پیدا کرده است . کیفیت از دو دیدگاه، یکی واقعیت و عینیت یک شی و دیگری، ادراک و احساس انـسان از عینیـت آن شـی مورد توجه و بحث قرار گرفته است . ” تاگوچی “ ضمن توجه به جنبه عینی کیفیت، بعد بـسیار مهمـی از آن بـه نـام ” ضـرر اجتمـاعی “کـه محصول بر جامعه وارد می نماید، را مطرح نموده است . بنابراین با نگرش به مفهوم کیفیت که عاملی در کاهش هزینه هاسـت ، روش هـایی در دو بخش عمده یکی » روش بهبود کیفیت قبل از ساخت « و دیگری » حین ساخت «ارایه شده اند . در این مقاله با توجه به مفهوم بیـنش مشتری مداری و استفاده از ابزار توانمند )QFD بسط وظایف کیفی ) در جمع آوری و طبقه بندی خواسته های مـشتری، بکـارگیری روش بهبود کیفیت قبل از ساخت که به ” طراحی پارامتری “شهرت دارد، مد نظر بوده و از بین سه روش کاهش انحراف مشخصه کیفـی، » روش طرح استوار « به علت غیر حساس کردن عملکرد محصول به عوامل اغتشاشمورد استفاده قرار گرفت . در نهایت، یک مطالع ه مـوردی از بکارگیری QFD و روش طرح استوار در بهبود عملکرد دستگاه های بافندگی ارایه شده است