سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
احسان اکبری – کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

چکیده:
در سال های اخیر افزایش کاربرد بارهای غیر خطی در سیستم های قدرت و از سوی دیگر افزایش بارهای حساس به کیفیت توان و آثار مخرب آنها جبرانسازی این اغتشاشات به یکی از مسائل اساسی در سیستم های قدرت تبدیل شده است. از بارزترین بارهای غیر خطی کوره قوس الکتریکی می باشد. بهبود کیفیت توان توسط جبرانگر استاتیکی سنکرون با روش کنترلی بهینه از مهم ترین اهداف این مقاله می باشد. دراین مقاله به بررسی یک جبرانگر ایستای سنکرون(STATCOM) می پردازیم و درمرحله بعد به بررسی ساختار کنترل بهینه همراه با جبران ولتاژ و جریان لحظه ای STATCOM پرداخته می شود. شبیه سازی توسط نرم افزار MATLAB انجام شده است. مبنای شبیه سازی بار غیرخطی، مدل کوره قوس الکتریکی بر اساس مدل کسی و مایر در نظرگرفته شده است و نتایج حاصل از شبیه سازی بیان شده است.