سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حمیدرضا لقمانی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علی قدوسیان – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه سمنان

چکیده:
در این تحقیق سعی بر آن است با استفاده از روش جدید مرتبسازی زاویه در الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب در بهینهسازی همزمان سه سطح اندازه ،تغییر شکل و توپولوژی در خرپاهای دوبعدی صورت میپذیرد.وهمچنین با استفاده از این روش و مقایسه با الگوریتم تکاملی پارتو قوی در پارامتر دقت و گستردگی در منحنی پارتو صورت میگیرد. لذا ابتدا الگوریتم را از لحاظ عددی در مسائل ریاضی مورد بررسی قرار میدهیم. و سپسدر خرپاهای سه میله و ده میلهای در سه سطح سایز ،تغییر شکل و توپولوژی مورد بررسی قرار میدهیم.نتایج نشان می دهد، الگوریتم دارای دقت وگستردگی بسیار بالا دریافتن جوابهای نزدیک به بهینه پارتو واقعی را دارا می باشد. وهمچنین الگوریتم توانای بالا دریافتن توپولوژی متفاوت در سطح بهینه پارتو دارا می باشد