اجراي بیانیه ۳۴ از اول سال ۲۰۰۱ به تدری ج شروع شده و در پایان سال ۲۰۰۴ بطور کامل تحقق یافته است. ابعاد مختلف مورد بررسی در بیانیه شماره GASB 34 عبارتند از :

-۱ دامنه مسئولیت پاسخگویی :دامنه مسئولیت پاسخگویی ، در سال جاري (کوتاه مدت) و دربعد میان مدت تا درازمدت است.

-۲ رویکرد موجود در گزارشگري مالی : تاکید بر ارائه صورتهاي مالی جامع دولت و صورتهاي مالی حسابهاي مستقل اساسی است.

-۳ گزارشگري پیرامون بخشهاي تشکیل دهنده یک واحد دولتی : ارائه اطلاعات مرتبط با بخشهاي دولت و رابطه این اطلاعات با صورتهاي مالی جامع دولت الزامی شده است.

-۴ معیار اندازه گیري : تاکید بر جریان منابع اقتصادي در سط ح صورتهاي مالی جامع دولت و جریان منابع اقتصادي و مالی در سطح حسابهاي مستقل وجوه سرمایه اي و دولتی است.

-۵ مبانی حسابداري : تاکید بر مبناي تعهدي کامل در سطح صورتهاي مالی جامع ، مبناي تعهدي تعدیل شده در وجوه دولتی و مبناي تعهدي کامل در وجوه سرمایه اي است.

-۶ تحلیل ارقام بودجه اي :هدف مقایسه ارقام مصوب با ارقام واقعی و مقایسه ارقام مصوب با ارقام اولیه پیشنهاد شده در بودجه می باشد.

-۷ گزارشگري پیرامون داراییهاي سرمایه اي و دارایی هاي زیر بنایی : تاکید بر بکارگیري رویکردي منطقی براي اندازه گیري و گزارش دارایی هاي زیربنایی و استهلاك این دارایی ها شده است.

-۸ اطلاعات مکمل و مورد نیاز : تاکید بر ارائه دو مجموعه از اطلاعات مکمل قبل و بعد از صورتهاي مالی اساسی شده است.

بطور کلی پیام اصلی بیانیه شماره GASB 34 عبارت بود از :

  • باید مسئولیت پاسخگویی سنگ بنا و محور حسابداري و گزارشگري مالی دولتی باشد.
  • استفاده صحیح از منابع اقتصادي در تولید کالا و ارائه خدمات به شهروندان و دریافت بهاي آن.
  • حسابداري حسابهاي مستقل وجوه سرمایه اي در فعالیت هاي بازرگانی بر معیار “اندازه گیري جریان منابع اقتصادي و حسابداري تعهدي کامل” مورد تاکید است.