سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت ا… مظاهری لقب – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

آنزیم های اختصاصی موجود در بافت های گیاه ی ترکیباتی با فعالیت بیولوژیکی متفاوت را کاتالیز می نمایند. مثلا گلیکوسیلاسیون توسط آنزیم ها، باعث کاهش سمیت ساپونین ها می شود و یک پاتوژن یا آفت می تواند بر دفاع های بیوشیمیایی گیاه فایق آید. قارچ های بیماری زا نیز با این آنزیم ها برخی ساپونین های گیاهی را غیر سمی کنند. در اثر عمل کاتالیزوری آنزیم ها روی ساپونین های گیاهی، ساپونین های دیگری با خاصیت سمی به وجود می آیند. وجود آنزیم ها در بافت های گیاهی می تواند باعث حذف یکی از زنجیره های قندی شده و یک ترکیب مونودسموسایدی که سمی
تر از حالت بیس دسموسایدی است، تولید نماید. به منظور بررسی فعالیت کاتلیزوری آنزیم در گیاه، آنزیم از بافت های برگی یونجه با بکارگیری بافر تریس حاوی ١٤ میلی مولار مش، ١ میلی مولار فتیل متیل سولفونیل فلوراید و ٢ میلی مولار EDTA هموژنایز واستخراج گردید. فراکشن ساپونینی Rc بعد از استخراج ساپونین های خام ریشه یونجه و خالص سازی با بوتانول و در نهایت با استفاده از HPLC به دست آمد . تکنیک کروماتوگرافی TLC آنالیز کیفی لازم را برای ساپونین ها و بیان فعالیت آنزیم ممکن ساخت. ارزیابی آنزیمی روی ساپونین های خالص شده به عمل آمد، عصاره آنزیمی یونجه فعالیت هیدرولیتیکی روی فراکنش RC با Rf=0.17 . داشت اما هیچ فعالیتی بر روی سویا ساپونین I نداشت. با روشن شدن وجود چنین آنزیم ها یی دریونجه، توجه به تغییراتی که در مراحل رشدی مختلف در هیدرولیز و سنتز ساپونین ها ایجاد می شود، می تواند بیانگر بیان آنزیم های متنوع کاتالیزوری در گیاه یونجه طی رشد باشد. از این حالت می توان استفاده کرد و ساپونین هایی با فعالیت بیولوژیکی بالای ضد حشره و پاتوژن ولی مفید و غیر مضر برای انسان را انتخاب کرد.