چهره  نوشته شکل ظاهری نوشته را نمی توان به حساب نیاورد. تمیز و با سلیقه بودن نوشته و برخورداری از زیبایی های هنری، به قوت کار میافزاید. نکاتی چون:

– فاصله بین سطرها و ریز و درشتی خطوط

– فاصله اطراف صفحه تا نوشته، از چهار طرف

– تیترهای اصلی و فرعی، عنوان درشت و عناوین ریز

– انتخاب نام گیرا و جالب برای نوشته

– رعایت علایم نگارشی و رسمالخطی

۱- این نوع قدرت هنری در شعر، بیشتر در ویژگی های «سبک هندی» و اشعار صائب و امثال او جلوه گراست.

روشها)

– ارجاعات و پاورقیها برای نقلها و ذکر مدرک کلام و …

– برخورداری نوشته از فهرست، مقدمه، مشخصات گوناگون و… اینها و نکاتی از این قبیل، در نوشته خوب است رعایت گردد تا ذوق خوانندگان را بر مطالعه برانگیزد. نکات فنی و هنری، بویژه در مورد قطع، حروف، طرح جلد، صفحه پردازی، حجم و مقدار، فاصله  سطور، تصاویر، نام و محتوای کتاب، در نوشتههایی که خاص کودکان و نوجوانان نوشته میشود، بیشتر باید مورد دقت قرار گیرد، تا متناسب با ذوق و روحیات این مقطع سنی از خوانندگان آثار باشد. این نیازمند شناخت ویژگیهای فکری و روحی کودکان و نوجوانان و بایستگیهای ادبیات مربوط به آنان است.

اطلاعیه نویسی ضرورت انتقال یک پیام و خواسته به مخاطب، انسان را وامی دارد که یا با استفاده از کلام ونوشته، یا راههای دیگر، این «اطلاع رسانی» را انجام دهد. بطورکلی رساندن یک اطلاع به دیگران از راههای زیر انجام میگیرد:

– صوتی مثلا آژیر کشیدن، اذان گفتن، صدای ناقوس، طبل، مارش عزا، پخش تلاوت قرآن، زنگ مدرسه و… هریک صدایی است که از موضوعی خبر می دهد و شنونده  آنها، پیامی را دریافت میکند.