سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اجرای به موقع فعالیتهای یک پروژه، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت موثر و یکپارچه در تنظیم دقیق زمان انجام فعالیتهای پروژه می باشد . اگر چه کارهای بسیاری بر روی مساله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع ۱ (RCPSP) با هدف کمینه کردن مدت زمان پروژه ۲ انجام گرفته است، اما مساله RCPSP با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی ۳ (NPV) نیز از جمله مسائل با اهمیت مدیریت پروژه می باشد . زیرا در بسیاری از پروژه ها، زمان دریافتها و تاثیری که انجام فعالیتی خاص می تواند بر روی مقدار وجه دریافتی داشته باشد، تاریخ انجام فعالیتها را تغییر می دهد .
در این مقاله مساله RCPSP با هدف بیشینه کردن NPV پروژه از دید پیمانکار بررسی می گردد . با توجه به NP-hard بودن مدل فوق برای حل از الگوریتم فرا ابتکاری جامعه مورچگان ۴ (ACO) استفاده شده است . به منظور نشان دادن کارائی الگوریتم، با یک الگوریتم ژنتیک ۵ (GA) از ادبیات موضوع که نتایج خوبی ارائه کرده است، مقایسه شده و تحلیلهایی نیز به منظور ارزیابی فاکتورهای مختلف بر روی سود پیمانکار و زمان تکمیل پروژه انجام می گردد .