سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله طاهری تیزرو – استادیار گروه مهندسی اب ، دانشگاه رازی
مهدی عینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
سالومه سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی

چکیده:

در این تحقیق، بررسی های دقیق زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی، برای تعیین ساختار لایه های زیر سطحی مختلف زمین شناسی، با استفاده از لیتولوگ ها و داده های بدست امده اپیمایش صحرایی، انجام شده است. تخمین بیلان آب زیر زمینی آکیفر آبرفتی حوضه کنگاور (غرب ایران)، برای تعیین برداشت مجاز و بودجه آبی با استفاد ه از برنامه کامپیوتری محاسبه شده است. ورودی ها و خروجی های اصلی آب زیر زمینی اندازه گیری شدند. بر اساس محاسبات انجام گرفت، ۹۱/۱% از میزان کل برداشت، به مصرف کشاورزی می رسد مقدار برداشت کنونی از سیستم آکیفر، از میزان تغذیه ونیز از میزان برداشت مجازمحاسبه شده، فزونی دارد. افت در ذخیره آب زیر زمینی در بین سال های ۲۰۰۳-۱۹۸۲ در حدود ۱۲/۳۳Mm3 تخمین زده شده است که نشانگر افت متوسط سطح سفره به میزان ۲/۵۱۴m در سال می باشد. همچنین تلاش هایی برای تعیین وضعیت هیدروژئولوژیکی حوضه کنگاور جهت ارزیابی امکان ایجاد تغذیه مصنوعی در منطقه در جهت ذخیره سازی دوباره بیلان منفی آب، انجام گرفته است. به این منظور، داده های هیدرولوژیکی، هیدرولوژیکی و ژئوفیزیکی با استفاده از بازدید های مقدماتی صحرایی بدستآمده است. در این پژوهش سعی گردیده است، برخی پیشنهادات نیز برای کمک به مدیریت منابع آب در دشت ارائه شود.