سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری – دانشگاه علوم پزشکی ارتش – معاونت بهداشت ودرمان

چکیده:

شرایط خاص حادثه خیز بودن کشورمان که سالیانه شاهد ت عداد زیادی حوادث طبیعـی و غیـر طبیعـی اعـم از زلزلـه، سیل، تصادفات، و تلفات انسانی این حوادث هستیم، لزوم توجـه خـاص بـه ارائـه خـدمات درمـانی اورژانـسی بـه مـصدومین و مجروحین جسمی حاد در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که در این راستا ایجاد سـاما نه هـای بیمارستانی و متحرک نقش ارزنده ای در کاهش تلفات خواهد داشت . روش : با نظری به آمار زلزله در سطح جهان و تصاویر پس از وقوع حوادث در کشورهای با موقعیت جغرافیایی ایـران و نمـایش
انواع سامانه های ذکر شده در زمینه مفابله با بحران و افزایش توانـایی نیروهـای وا کـنش سـریع بهداشـتی و درمـانی و ایجـاد آرامش نسبی در مراحل اولیه عملیات در منطقه حادثه دبده و نمونه های مختلف سامانه ها جهت اسقرار بر حسب نوع حادثـه، نقاط قوت و ضعف هر یک و امکانات موجود در تهیه و ساخت این مجموعه ها در خارج و داخل کشور هـدف اصـلی ارایـه ایـن مقاله است . مجموعه مقاله به صورت Power Point و تصاویر کلیه بیمارستانهای صحرایی و سـامانه هـای متحـرک جهـان در مدت حدود ۲۰ دقیقه تا سقف بیش از پنجاه اسلاید اماده ارائه است