سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده سمانه موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه کارشناسی ارشد شیلات
مریم قیاسی – پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر
علی اصغر سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه کارشناسی ارشد شیلات
آذین زاهدی – پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی بروز استافیلوکوکوزیس در مزارع منتخب پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان مازندران و شناسایی گونه های باکتریایی عامل این بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان بود . بیماریهای باکتریایی از مهمترین بیماریهایی عفونی است که سبب تلفات و ضرر اقتصادی در صنعت آبزی پروری ماهیان سردآبی می شوند، بنابراین شناخت باکتریهای بیماریزا یکی از مهمترین راه ها جهت کنترل و پیشگیری از بروز بیماریهای باکتریایی است . برخی از باکتریهای گرم مثبت مانند استرپتوکوکوس ، استافیلوکوکوس و میکروکوکوس در ماهی خطرناک هستند . تولید قزل آلای رنگین گمان در سال ۱۳۸۶ ، در استان مازندران ۶۷۰۰ تن بوده است . مازندران یکی از بزرگترین مراکز تولید ماهیان سردآبی در ایران است و به همین دلیل شناخت عوامل بیماریزا در ماهی در این استان دارای اهمیت است . در این تحقیق ، ۱۲ مزرعه از ۵ شهر استان ماز ندران جهت نمونه گیری انتخاب گردید که شامل ۳ مزرعه در تنکابن ( دوهزار ) ، ۱ مزرعه در چالوس ( مرزن آباد ) ، ۱ مزرعه در نوشهر ( کجور ) ، ۶ مزرعه در آمل ( هراز ) و ۱ مزرعه در ساری ( دودانگه ) بود . این بررسی در ۴ فصل سال از ) ۱۳۸۵ پاییز و زمستان ) تا ) ۱۳۸۶ بهار و تابستان ) انجام شد . در این بررسی از هر مزرعه تعداد ۱۰ عدد ماهی دارای علائم ظاهری بیماری مانند، بی حالی، تیرگی پوست، بیرون زدگی چشم، خونریزی در داخل و اطراف چشم و پایه باله ها انتخاب گردید . باکتریهای کوکسی شکل گرم مثبت از بافتهای کلیه و کبد جداسازی و در محیط کشت Blood agar یا TSA کشت داده شد . تشخیص باکتری بوسیله رنگ آمیزی و انجام تستهای بیوشیمیایی صورت گرفت . باکتریهای گرم مثبت عامل بیماری استافیلوکوکوزیس در فصول پاییز و زمستان از هیچیک از مزارع جداسازی نگردید . اما در فصل بهار، از شهر ساری و در تابستان از آمل و ساری جداسازی گردیدند . گونه های جداسازی شده در بهار شامل:Staphylococcus و Staphylococcus epidermidis cohniiو در تابستان شامل :S taphylococcus warneri, Staphylococcus cheromogensبوده است . ازبین باکتریهای کوکسی شکل گرم مثبت جداسازی شده در طی سال ، درصد نمو نه های مبتلا به استافیلوکوکوزیس % ۴۴/۴۴ بوده است .