سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزاده بهلولی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید محمود اخوت – استاد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جوان نیکخواه – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

لوبیا گیاهی است از تیره بقولات که به علت داشتن غده‌های ریزوبیوم روی ریشه در افزایش ازت خاک و پروتئین دانه آن در جیره غذایی و بوته‌های آن نیز در تعلیف دامها در ایران اهمیت زیادی دارد. متاسفانه این گیاه مورد حمله آفات و عوامل بیماریزای متعددی است که خسارت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا در اثر Rhizoctonia solani از آن جمله می باشد. در این تحقیق طوقه و گیاهچه‌های آلوده از مناطق مختلف استان تهران جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها به قطعه‌های کوچک تقسیم و با هیپوکلریت سدیم ۰/۵ درصد به مدت ۲ دقیقه ضدعفونی و سپس با آب مقطر استریل، شستشو گردید و روی محیط غذایی PDA کشت داده شد و قارچهای خالص‌سازی شده مورد نظر بر روی کاغذ صافی استریل داخل لوله آزمایش حاوی PDA نگهداری شد. برای انجام آزمایش بیماریزایی تمام جدایه‌های R. solani جمع‌آوری شده بر روی ۲ رقم لوبیا (قرمز ناز و سفید دهقان) بررسی گردید. به منظور شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ بیماریزای مذکور، دیسکهایی به قطر mm5 از محیط کشت حاوی گروههای استاندارد و جدایه‌های جمع‌آوری شده، بر روی اسلایدهای حاوی لایه نازکی از ۲%WA به ضخامت mm1 به فاصله cm2 از هم در ۴ تکرار قرار داده شد. اسلایدها در انکوباتور Cْ۱±۲۵ به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت و سپس تماس هیفها بر روی آنها با رنگ‌آمیزی بالاکتوفنل و کاتن بلو در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ۱۰×۴۰ و ۱۰×۱۰۰ مشاهده شد. نتایج نشان داد گروههای آناستوموزی AG4 و AG6 و زیرگروههای AG4HGII و AG2-2-2B به ترتیب به نسبت ۶۴، ۱۶، ۱۸ و ۲% شناسایی شد. گروه AG6 و زیرگروههای AG-2-2-2B و AG4HGII برای اولین بار از روی لوبیا در ایران گزارش می‌شود.