سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالحسن یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید فعلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید در بخش کشاورزی تفاوت هایی با سایر زمینه های تولیدی و تجاری دارد که مهمترین آنها اتکاء زیاد فعالیتهای این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل، تگرگ، سرما و گرما، آفات و امراض نباتی می باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توأم با ریسک تبدیل کرده است . مدیریت ر یسک به عنوان یکی از شاخه ها ی مهم علم مد یریت در سال ها ی اخیر، کاربرد وسیعی یافته است . بیاطمینان ی که در م یزان تولید و قیمت و در نت یجه درآمد کشاورزان وجود دارد ، بر اهم یت و ضرورت این علم در بخش کشاورزی افزوده است . غفلت از مدیریت ریسک بهمعنای بیتوجهی به فرصت ها ی بسیاری است که م یتواند بخش کشاورزی را به اهداف توسعه خود نزد یک کند و بیتوجه ی به این حوزه، احتمال وقوع حوادث و خطرات ی که در ذات فعال یتهای کشاورزی است و تهدید اختلال امور و یا توقف آنها را در پی دارد، جد ی میسازد . یکی از ش یوههای شناخته شده برا ی رویارویی با خطرها و کنترل ریسک، بیمه کردن محصولات است . صنعت بیمه، افزون بر ا ینکه تنگناها و دشوار یهای مادی کشاورزان را بهبود میبخشد، محیطی را برای سرما یهگذاریهای کلان افراد در بخش کشاورز ی بوجود م یآورد . در این مق اله، ایده مد یریت ریسک در فعالیتهای کشاورز ی و ب یمه به عنوان راهکاری مناسب ، تشریح شده و فرصتها و چالشهایی که کشاورزان در مدیریت ریسک با آنها روبهرو هستند مورد بررسی قرار گرفته است