سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد صالحیان –

چکیده:

ما کمتر روزی را شاهدیم که خبرناگوار تصادفات رانندگی در روزنامه ها درج نشده و یا کمتر خانواده ای را می توانیم پیدا کنیم که از تصادفات ناگوار رانندگی حداقل خسارات جانی ندیده باشند. هم اکنون موضوع تصادفات جادهای بسیار نگران کننده است. آمار و ارقام نشان میدهد تصادفات در ایران رشد حداقل ۱۰ درصدی داشته، به طوری که در سال ۱۳۷۸ تعداد ۱۵۰۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان در تصادفات جاده ای کشته شده و این آمار در سال ۱۳۷۹ با ۱۱/۳% رشد نسبت به سال قبل به ۱۷۰۲۹ نفر رسیده است.
به هر حال جهت دستیابی به میزان خسارت تقریبی که بر اثر وقوع تصادفات به افراد وارد می شود، وبادر نظر گرفتن حذف افراد مقتول از اجتماع و بازارکار، خسارات مالی وارده به دولت در خصوص صرف هزینه های رشد هر فرد جامعه و درکنار آن آلام خانواده های درگیر در تصادف، که بر اساس تحقیقات به عمل آمده حدود ۵۱۰۰۰ خانواده و ۲۰۴۳۴۸۴۸ نفر از افراد جامعه تحت تاثیر پیامد حاصل از تصادفات قرار گرفته اند، از یک طرف و هزینه های پزشکی مجروحین و خسارات مالی حاصل پیامد این تصادف، و خدمات تمام دستگاه های دولتی که از ابتدا تا پایان مراحل رسیدگی به تصادف به نوعی مبادرت به ارائه سرویس به افراد درگیر در تصادف می نمایند از سوی دیگر، بسیار زیاد بوده به طوری که این رقم میلیاردی، چندین برابر بودجه وزارت راه و ترابری را می بلعد. به هر حال از آنجا که بیشترین نقش را درجهت رفع مشکلات ناشی از تصادفات شرکتهای سهامی بیمه بر عهدهداشته اند، اگر بتوانند د رجهت فعالیتهای سرمایه گذاری نمایند که موحجب کاهش تصادفات شود، سود فراوانی از کاهش مطالبات بیمه شدگان (به علت کاهش تعداد تصادفات) به دست خواهند آمد که از میزان سرمایه اولیه شرکتهای بیمه بیشتر بوه و از این رو سبب شوق بیشتر این شرکتها برای سرمایه گذاری در امر ایمن سازی جاده شده و تبدیل به یک فعالیت تجاری سودمند برای آمان خواهد شد. به هر حال در این مقاله سعی شده که نقش بیمه در کاهش تصادفات مورد بحث وبررسی قرار گیرد.