سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – بخش مهندسی معدن،دانشگاه تربیت مدرس-تهران -ایران
علی احمدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران-ایران
منیژه قره چه – دانشکده علوم اداری- دانشگاه شهید بهشتی- تهران – ایران

چکیده:

برای تعیین خسارت ناشی از انفجار در معادن سنگی از معیار ارائه شده توسط شاب، دیمن وداویس( ۱۹۸۶ (DIMEN&DAVIS,SHOB, استفاده می شود که از رابطهV = KWα Rβ تبعیت می کند.V، سرعت موج ذره ای W ، خرج در تاخیر R فاصله از محل انفجار α ,β ، ضرایب ثابت وابسته به آتشباری و K در این رابطه ضریب ثابت انتقال امواج که به خواص زمین شناسی وابسته است. در این مجموعه ابتدا سرعت موجذره ای در راستاهای مختلف ثبت شده است و فاصله نقاط انفجار تا نقطه ثبت توسط ژئوفون بدست آمده است. با رسم نمودار سرعت ذره ای در مقابل فاصله اندازه گیری توسط نرم افزارdatafitضریبK بدست آمده است. با تعیین خواص مختلف لایه بندی مانند امتیاز توده سنگ ، تعداد ناپیوستگی ، دانسیته سنگهای در بر گیرنده هر مقطع و زاویه بین راستای هر مقطع و راستای امتداد لایه بندی هر مقطع ، رابطه بین این خواص ناپیوستگی و ضریب انتقالK در سنگهای رسوبی ارائه می شود و سپس با استفاده از نرم افزارSPSS تحلیل می شود.