سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرج الله ادیب هاشمی –
سیدمحسن علوی –
محمد آبیل –
محسن چم پور –

چکیده:

اسبداران معتقدند ، از زمانی که اسب بوده و هست ، کولیک هم بوده و خواهد بود . میزان مرگ و میر اسبها از کولیک، از هر بیماری د یگری بیشتر می باشد . لذا کولیک از جمله عواملی است که سالانه باعث ا یجاد خسارات و ضررها ی اقتصادی فراوان می شود . تنها درمان قطعی برا ی بسیاری ازحالات کولیک، در اسب جراحی و برداشت قسمت آسیب د یده می باشد . پیشرفت روز افزون فنون جراحی، نیاز به کاربرد روشها ی موثر و دقیق تر بیهوشی را افزا یش داده است . تلفات ناشی از بیهوشی در اسب مبتلا به کولیک به مراتب بیشتر از موارد غیر کولیکی است که ا ین تلفات با افزا یش سن اسب و یا افزا یش زمان جراحی و همچنین موارد اورژانسی که خارج از ساعات کاری جراح است، بیشتر میشود . معمولا برای پیش بیهوشی از داروها یی نظیر بوترفانول ۰,۰۲ م یلیگرم بر کیلوگرم وریدی، زا یلازین ۱,۱ م یلیگرم بر کیلوگرم وریدی، و دتومیدین ۲۲-۱۱ میکروگرم بر کیلوگرم، استفاده می شود که بهتر است در حیوانات کولیکی ۲۰ تا ۵۰ د رصد از ا ین مقدار کم شود . چرا که ا ین دامها معمولا قبل از جراحی تحت تاثیر داروهای مسکن و ضد درد قرار گرفته اند . بهتر ین گزینه در ا ین دامها دتوم یدین است . جهت ا یجاد بیهوشی تزریقی، د یازپام ۰,۰۵ میلیگرم بر کیلوگرم ور یدی و کتامین ۲,۲ میلیگرم بر کیلوگرم وریدی می با شد . بهتر است دوز کتامین ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر در نظر گرفته شود . در شکل دیگر، ترکیب گوانیزین ۱۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم وریدی که با کتامین ادامه داده می شود ، به جای کتامین می توان از تیوپنتال با دوز ۱۱-۶,۶ میلیگرم بر کیلوگرم استفاده نمود . جهت ایجاد بیهوشی استنشاقی داروها یی نظیر هالوتان ، ایزوفلوران و سووفلوران استفاده می شود که توصیه اصلی سووفلوران است