سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
افسانه صنعتی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به ارزش چینه شناسی ناتوپلانکتونهای آهکی در تعیین سن طبقات رسوبی دوران دوم تا عهد حاضر، مطالعات انجام شده بر شناسایی و معرفی نانوپلانکتونهای آهکی برش الگوی سازند آب دراز استوار می باشد. این مقطع در شرق جاده مشهد – سرخس در گردنه مزدوران بامختصات جغرافیایی ً۰۰ َ۳۳ ۶۰ درجه سانتی گراد واقع است و شامل شیل ، مارن و سنگ آهک چاکی سفید مایل بهخاکستری و یا زرد می باشد. به منظور مطالعه و بررسی نانوپلانکتون های موجود، از برش مذکور نمونه برداری کرده، سپس نمونه های برداشت شده پس از انجام مراحل آماده سازی، مورد مطالعه میکروسکوپ و سپس عکس برداری قرار گرفتند. تاکنون مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی متعددی بر روی سازند آب دراز صورت گرفته است. مطالعات فسیل شناسی بیشتر بر مبنای فرامینیفرها بوده و اینک نانوپلانکتونهای این سازند برای نخستین بار معرفی میشوند. نتایج حاصل از مطالعات تاکسونومیکی نانوپلانکتونهای مورد مطالعه منجر به معرفی ۳۰ جنس و ۴۶ گونه می شود.
بر اساس پیدایش گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه آنها تعداد چهار بایوزون در توالی رسوبی مذکور تعیین گردیده که با زونهای CC14-CC17 زون بندی (Sissingh, 1977) مطابقت دارد. بر مبنای بایوزونهای یاد شده سن سازند آب دراز در برش الگو کنیاسین پسین – مرز سانتونین پسین / کامپانین پیشین پیشنهاد می گردد.