سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آبرادات مافی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتونهای اهکی به عنوان ابزاری مفید جهت سن یابی و تعیین بایوزونهای موجود، نهشته های سازند چهل کمان برای اولین بار در برش های الگو و مرجع مطالعه شدند. بدین منظور از توالی های یادشده جمعا تعداد ۵۸ نمونه برداشت و پس ازانجام پروسه های ویژه ، نانو پلانکتونهای آهکی موجود در نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونیک اسکانینک مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد ۱۹ جنس، ۳۳ گونه و ۲ زیر گونه از فسیل های مذکور در برش مرجپع سازند چهل کمان شناسایی شدند وبه سبب عدم حفظ شدگی فسیل های یاد شده امکان شناسایی آنها در طبقات رسوبی برش الگوی این سازند میسر نگشت. بر اساس اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، سه بایوزون در توالی رسوبی برش مرجع سازند چهل کمان تعیین گردید که به ترتیب از پایین به بالا با زونهای NP12, NP11, NP10 مارتینی (Martini, 1971) و با زیر زونهای CP9b, CP9a و زون ۱CP10 اکادا و بوکری (Okada & Burkry, 1980) قابل مقایسه می باشند. بر اساس محدوده چینه شناسی گونه های شاخص برای زمان رسوبگذاری نهشته های سازند چهل کمان در برش مرجع سن ائوسن آغازین (ایپرزین) پیشنهاد میشود. وجود نسبتا فراوان گونه هایی از جنش دیکواستر (Discoaster) شرایط آب وهوایی گرمحاکم بر زمان رسوبگذاری را نشان می دهد.