سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
عزیز الله طاهری – گروه زمین شناسی دانشگاه صنعت شاهرود

چکیده:

سازند جمال در بر باغ ونگ به ضخامت ۳۰۰ متر بوده و بر اساس لیتولوژی قابل تقسیم به ۱۰ واحد می باسد، فوزولیناسیه آ در این توالی پخش و پراکندگی منظمی را به دلیل تغییر شرایط محیطی از خود نشان نمی دهند. آنها در ۶۰ متر قاعده ای که متشکل از شیل مارن با لین لایه های از آهکهای بیوژنیک است و در یک محیط کم عمق تشکیل شده فراوان و متنوع هستند. بر اساس فوزولینیدها سن این بخش به بلورین نسبت داده شده است. در بخشهای دیگر توالی که متشکل از آهک نازک تا متوسط لایه است فوزولیندها ازتنوع کمتری (شاید به دلیل افزایش عمق) بر خوردار هستند سن این بخش کوبر گاندین دوراشامین می باشد. در این مطالعه ۲۸ جنس و ۴۶ گونه از فوزولینیدها تشخیص داده شده است.سنگهای سازند جمال قابل تطابق با سنگهای کربناته پیشرونده ایران مرکزی البرز قفقاز و جنوب افغانستان می باشد. در همه نوحی فوق الذکر توالی با سنگهای بلورین شروع می شود.