سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد رضا کبریایی زاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد علی جعفریان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علی همدانی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد داستانپور – دانشگاه کرمان دانشکده علوم گروه زمین شناسی

چکیده:

بازوپایان Spiriferida در ناحبیه هجدک (شمال کرمان) در مقطعی به ضخامت تقریبی ۱۴۷ متر مورد بررسی قرار گرفتند که در نتیجه منجر به شناسایی هفت جنس، هیجده گونه و یک زیرگونه، در قالب دوبیوزون تجمعی براساس ظهور و انقراض گونه های گردید که این دو بیوزون سن فرازنین میانی-پسین را برای آن قسمت از سازند بهرام که دارای فسیل بازوپایان می باشد در مقطع مورد مطالعه مشخص می کنند.