سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسرین معظمی – رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

با افزایش جمعیت و کاهش مواد غذایی در جهان، بیوتکنولوژی به عنوان روش اساسی در استفاده از توان یک ارگانیسم، ماده حاصل از آن و با آنزیم های تغییر دهنده کیفیت و کمیت غذا کاربرد گسترده یافته است. استفاده از روشهای نوترکیبی DNA سلولهای با خصوصیات جدید ژنتیکی را ایجاد کرده که در صنایع غذایی برای تولید مواد غذایی با خصوصیات جدید، مواد افزودنی بر غذا و مواد تکمیل کننده غذا بکار گرفته شده اند، با ایجاد تغییر در ساختمان وراثتی ارگانیسم تولید کننده مواد غذایی احتمال بروز مشکلاتی مانند: – تولید یا همراه بودن مواد آلرژن -ایجاد تغییر در متابولیسم تولید کننده غذا و در نتیجه تولید مواد سمی -کاهش ارزش غذایی محصول به علت تغییر ژنتیکی در ژنوم سلول -ایجاد تداخل در خصوصیات حیاتی و تغییر در فعالیت سلول وجود دارد. علت ایجاد این مشکلات از یک طرف پیچیدگی ارگانیسم دریافت کننده ژن و از طرف دیگر موتاسیون و تغییر در سیستمهای تنظیم کننده راههای متابولیکی سلول است. به دلایل ذکر شده بر اساس قوانین بین المللی محصولات این نوع میکروارگانیسم ها بایستی از قبل از وارد شده به بازار و مصرف مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی های استاندارد عبارتند از: – انجام آزمایشات invivo در حیوان آزمایشگاهی مدل برای تعیین اثر ماده غذایی به عنوان آلرژن یا سم -تغییر ترادف ماده وراثتی سلول دریافت کننده ژن و تعیین دقیق محل استقرار ژن جدید -کنترل و نظارت بر عرضه محصول در بازار مصرف.