سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم فلاحی – مرکز ماهیان استخوانی دریای خزر
محدثه احمدنژاد – مرکز ماهیان استخوانی دریای خزر
رضا نهرور – مرکز ماهیان استخوانی دریای خزر

چکیده:

بطور کلی جداسازی ، خالص سازی و کشت نیمه انبوه و انبوه جلبکها از سال ۱۳۸۰در مرآز ماهیان استخوانی دریای خزر آغاز گردید و طی این بررسیها ۳۹گونه از میکروجلبکهای اکوسیستم های آبی گیلان جداسازی ، خالص سازی و کشت نیمه انبوه و انبوه داده شدند و بصورت استوک خالص نگهداری گردیدند. پاره ای از ارزشهای اقتصادی این میکرو جلبکها از جمله استخراج پروتئین ، چربی و توکسین و بررسی خاصیت آنتی بیوتیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. میزان توکسین در اکثر جلبکهای سبز آبی تالاب انزلی اندک بوده و گونه های Aphanizomenonflos-aquae و Anabaena flos-aquae به ترتیب با ۱۹/۹۱ و ۱۸/۵۱ میکروگرم بر کیلوگرم نسبت به سایر جلبک های سبز = آبی مورد بررسی سمیت بیشتری داشتند. گونه های Anabaena spp1 و Anabaena flos-aquae از جلبک های سبز – آبی ( Cyanophyta) دارای خاصیت ضد باکتری، گونه های Nostoc caraneum ، Anabaena bergii و Oscillatoria affricanum خاصیت ضد قارچ و گونه های سیانوفیت Anabaena variabilis و Aphanizomenon flos-aquaeو Anabaena spp2 هم خاصیت ضد باکتری و هم ضد قارچ داشتند. میزان پروتئین در جلبکهای سبز و سبزآبی به ترتیب درمحدوده ۸± ۵۱و ۱۰ ± ۶۰ درصد وزن خشک بوده و مقدار چربی در جلبک های سبز Chlorella vulgaris و cenedesmus obliquus به ترتیب با ۰/۴ ± ۱۲و ۰/۳ ± ۸ درصد وزن خشک بیش از جلبک سبز – آبی Anabaenaflos-aquae یعنی۰/۸۲بوده است.