سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانش
رضا فولادی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانش
حسن ایزانلو – دانشجوی دکترای رشته بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز ، آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین سمی و خطرناک می باشد . روشهای متداول حذف فلزات سنگین از محیط آبی شامل ترسیب شیمیایی ، تعویض یون ، جذب سطحی ، فرایندهای غشایی و فرایندهای اکسیداسیون و احیا میشود که روشهای گرانقمت و با هزینه های سرمایه گذاری و بهرهبرداری بالا می باشند . بدین ترتیب ، برای حذف موثر فلزات سنگین از آّ و فاضلاب نیاز مبرمی به توسعه روشی جدید ، ارزان قیمت و اقتصادی وجود دارد. برای پاسخگویی به این نیاز در سالهای اخیر مطالعات در زمینه بیوجذب (Biosorption) شدت گرفته است. بیوجذب ، جذب فیزیکو شیمیایی فلزات سنگین توسط میکرو ارگانیزمهای غیرزنده (باکتری ، قارچ ، جلبک) و سایر اجرام آلی (مانند سبوب برنج ، پوست میوه ؛ برگ و پوست درختان و…) است . مزایای فرایند بیوجذب در مقایسه با روشهای متداول حذف فلزات سنگین شامل مقرون به صرفه بودن ، خاصیت جذب انتخابی ، قابلیت احیای بیوجاذب و بازیافت فلزات، بالا بودن سرعت فرایند و عدم تولید لجن می شود. با استفاده از روشهای پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی می توان عملکرد بیوجاذب ها (Biosorption) را بهبود بخشید .مطالعات صورت گرفته در زمینه بیوجذب نشان می دهد که بعضی از بیوجاذب ها ظرفیت جذب بالایی برای فلزات سنگین دارند . معرفی این اجرام آلی به صنعت منجر به تولید برخی محصولات تجاری گردیده که از انها در مقایس واقعی برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب استفاده می شود. بدین ترتیب با رواج این تکنولوژی ارزان قیمت ، گام مهمی در جهت بهبود کیفیت محیط زیست برداشته خواهد شد.