سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم خاکباز ورکانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
فرشته نعیم پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب

چکیده:

در این تحقیق، هدف بررسی تجزیه زیستی فنل به عنوان یکی از اجزای اصلی پساب پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی در یک بیوراکتور هواگرد خارجی به حجم یک لیتر با استفاده از باکتری (۸۷۵۰Alcaligenes faecalis (ATCC میباشد. نتایج نشان میدهد که با افزایش نرخ هوادهی میزان ماندگی گاز در بیوراکتور افزایش یافته درحالیکه افزایش نرخ هوادهی از ۱ به ۳(lit/min) ، باعث کاهش و از ۳ به ۵(lit/min) باعث افزایش زمان تجزیه کامل میشود. در بررسی اثر غلظت اولیه فنل (۱۴۰۰-۴۰۰ میلی گرم بر لیتر) بر رفتار سیستم، مشخص شد که با افزایش غلظت اولیه فنل، زمان تجزیه افزایش مییابد. اثر بازدارندگی فنل با استفاده از مدل خطی هالدن بررسی و مقادیر پارامترهای مدل شامل شدت رشد ویژه ماکزیمم (μmax) و ضریب بازدارندگی (Ki) در نرخ های هوادهی۱ ، ۳ و (lit/min) 5 ، به ترتیب برابر ۰/۵ ، ۰/۸۹ ، ۰/۶۶hr-1 و ۶۸/۵ ، ۴۴/۹ و ۵۲/۴mg/lit محاسبه شدند.