سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه واعظ جوادی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
ابراهیم قاسمی نژاد – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
نجمه صنایع – پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

سازند شمشک در روستای فریزی به خوبی رخنمون داشته و شامل تناوبی از شیل و ماسه سنگ می باشد . در این مطالعه تعداد ۳۲ گونه اسپور متعلق به ۱۶ جنس و ۱۴ گونه پولن متعلق به ۱۱ جنس مورد شناسایی قرار گرفت . بر مبنای انتشار چینه ش ناسی پالینومورف های مورد مطالعه سه بیوزون تشخیص داده شد که عبارتند از : بیوزون تاکسون رنج زونDuplexisporites problematicus ، بیوزون تاکسون رنج زونIschyosporites variegatusو بیوزون تاکسون رنج زون Contignisporites problematicus. با توجه به ارزش چینهشناسی گونه های پالینومورف و حضور گونه ماکروفسیل گیاهی Coniopteris hymenophylloides سن توآرسین – باژوسین برای رسوبات سازند شمشک برش فریزی پیشنهاد می گردد