سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام فخیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری،دانشگاه تربیت مدرس
منصور مصداقی – استاد دانشگاه گرگان،گروه مرتعداری
حسین نادری – دانش آموخته مرتعداری،دانشگاه تربیت مدرس
قاسمعلی دیانتی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس گروه مرتعداری

چکیده:

به دلیل تردد روزانه دام در اطراف آبشخورها، این مناطق معمولا بیش از سایر قسمت های مرتع تخریب می شوند. لذا بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در این مناطق ضروری است. تا در صورت مشاهده هر گونه تغییر پس رونده در وضعیت پوشش گیاهی و خاک نسبت به اصلاح شیوه مدیریت مرتع مبادرت نمود. در این تحقیق تاثیر فواصل مختلف آبشخور بر پارامتر های پوشش گیاهی در مراتع خشک ندوشن بررسی می شود. جهت انجام پژوهش از روش سیستماتیک- تصادفی استفاده شد و جمع آوری داده ها با استفاده از کودرات ۲ متر مربعی انجام شد. در هر کودرات، پوشش تاجی، تولید، غنا، تراکم، سنگ و سنگ ریزه و خاک لخت اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که شاخص های پوشش گیاهی، تولید و لاشبرگ،همبستگی قوی و مثبتی با فاصله از آبشخور داشتند که مقادیر به ترتیب عبارتند از (در متن موجود می باشد).سنگ و سنگریزه و خاک لخت همبستگی منفی با فاصله از آبشخور داشتند که مقادیر آنها به ترتیب(در متن موجود می باشد) بودند. غنای گونه ای و تراکم با فاصله از آبشخور همبستگی معنی دار نشان نداد و مقادیر به ترتیب عبارتند از (در متن موجود می باشد)