سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرویز شایان – مرکز مطالعات کنه و بیماریهای منتقله از آن، دانشکده دامپزشکی دانشگاه

چکیده:

بیولوژی مولکولی وانگل شناسی در سه دهه گذشته رشد بسیار زیادی کرده اند و در بسیاری از موارد پیشرفت در یکی پیشرفت در دیگری را با خود به همراه داشته است . در نگاهی گذرا در مجلات تخصصی دنیا واژه پازیتولوژی مولکولی که تحت آن بسیاری از مقالات مربوط به انگل شناسی تدوین شده اند به سادگی مشهود می باشد . از آنجایی که موجودات زنده بر اساس اطلاعات نهفته در ماده وراثتی آن ها بر نامه ریزی شده اند، طبیعتا تنظیم و کنترل بیان مولکول های مختلف ژنی در سازماندهی ساختاری و فعل انفعالات درون و برون سلولی جهت حیات و ادامه آن الزامی و نقش آفرین می باشد . لذا شناسایی هر چه بیشتر و دقیقتر بیولوژی مولکولی انگل ها می تواند به شناسایی انگل ها، پیشگیری و مبارزه با آنها کمک مطلوبی داشته باشد . روش های بیولوژی مولکولی که بر پایه مولکول های تشکیل دهنده اجرام بنا شده اند، در مواردی که تشخیص و تمایز انگل ها از یکدیگر با روش های متداول دشوار و یا ناممکن باشد، گزینه ای ایده آل هستند . روش ( های مولکولی ازقبیل سرولوژی(ELISA, ..، ایمونوسیتو و هیستوشیمی (Immunoperoxidase, APAAP, IFAT,..)پروتئین شیمی (SDS-PAGE, Western blot, Dot blot, …( ،، آنالیز RNA ،DNAو بیان ژن ها (PCR, RT-PCR, DNA hybridization assays,..)و غیره می توانندامکان مطالعات پاتوفیزیولوژی بیما ریهای انگلی را کاملتر و مطمئن تر نشان دهند . در امر پیشگیری و مبارزه نیز بیولوژی مولکولی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . نیاز بکارگیری آنتی ژن های محافظت کننده برای پیشگیری آلودگی های انگلی هر روز بیشتر محسوس می گردد . امروزه استفاده از پروتئین های نوترکیب و جایگزین نمودن آنها در بکارگیری انگل های تخفیف حدت یافته و یا کشته شده در دستور کار اکثر محققین
قرار دارد . روش های سنتی زمان بر و دشوار جهت تعیین مقاومت دارویی در انگل ها مثلا در کرم ها از قبیل بکارگیری روش های آزمون کاهش تعداد تخم در مدفوع، آزمایش اثربخشی، آزمایش باز شدن تخم، آزمایشات تعیین فلجی، تحرک و مهاجرت نوزاد، آزمایش رشد نوزاد امروزه منسوخ شده است . در مقابل روش هایمولکولی سریع و ساده از قبیل روش تعیین آلل اختصاصی واکنش زنجیره ای پلیمراز، Real time PCR ،PCR-RFLPو یا RSC-PCR-RFLP. به خوبی توانسته اند جایگزین غالب روش های سنتی گردند