سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی احمدی – دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهین شفیعی – پژوهشکده صنایع معدنی و گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا منافی – امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه، شرکت ملی صنایع مس ایران
محمد رنجبر – پژوهشکده صنایع معدنی و گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، از ترکیبی از فرآیندهای الکتروشیمیایی، بیولوژیکی و شیمیایی برای استحصال مس از کنسانترههای کالکوپیریتی استفاده شده % است. آزمایشهای لیچینگ معمولی و الکتروشیمیایی در یک الکتروبیورآکتور همزندار آزمایشگاهی در دانسیته پالپ های ۱۰ % و ۲۰% (وزنی به حجمی) و در حضور و غیاب باکتریهای مزوفیل در۳۵ درجه سانتی گراد و ترموفیل معتدل در ۵۰ درجه سانتی گراد انجام گردیدند. مشخص شد که کارآیی بیولیچینگ معمولی و الکتروشیمیایی با باکتریهای ترموفیل معتدل به طرز قابل توجهی از کارآیی آنها با باکتریهای مزوفیل بیشتر است نتایج آزمایشها در دانسیته پالپ ۲۰% ، ۵۰ درجه سانتی گراد و زمان لیچینگ ۱۰ روز نشان داد که تقریباً ۸۰ % از مس موجود در کنسانتره، با روش بیولیچینگ الکتروشیمیایی در دامنه پتانسیل اکسیداسیون- احیای ۴۰۰ تا mV 430 استحصال میگردد که مقدار آن در مقایسه با روشهای بیولیچینگ الکتروشیمیایی در پتانسیل ۴۴۰ ت ا ۴۸۰ mV بیولیچینگ معمولی، الکترولیچینگ و لیچینگ شیمیایی به ترتیب ۱/۱۷ ، ۱/۵ و ۳/۹ و ۵/۵ بار بیشتر است. کنترل الکتروشیمیایی محیط، زیرسیستمهای باکتریایی و شیمیایی را بهبود میدهد که منجر به افزایش نرخ انحلال و بازیابی نهایی مس از کنسانتره میگردد. نتایج حاکی از آن است که در پتانسیلهای پایین، ضمن افزایش نسبت باکتری به جامد و جلوگیری از رسوب جاروسیت، کالکوپیریت به کانیهای با حلالیت سریعتر نظیر کالکوسیت و کولیت احیا میگردد