سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کاوه خاکسار – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

طبق مطالعات انجام شده مرجانهای کبنیفر زیرین البرز مرکزی در مقایسه با دیگر نقاط ایارن از فراوان یو تنوع بیشتری برخوردار هستند. این فون توسط (فلوگل ، ۱۹۶۳ وخاکسار ۱۹۹۶-۱۹۹۴) مطالعه و تشریح شده است. در همه برش های چینه شناسی کربونیفر زیرین (تورنازینن – ویزین) در البرز مرکزی ۴ بیوزون از مرجانهای رگوزا را می توان تشخیصداد . در این میان بیشترین نمونه های بدست آمده از جنس های زیر بوده است.
Kueichouphyllum, Siphonophyllia, Bothrophyllum, Siphonodendron, Amplexizphrentis, zaphriphyllum مطالعه تفضیلی مرجانهای گوزا کربونیفر البرز مرکزی نشان میدهد که این موجودات فسیل می توانند در بیواستراتیگرافی بسیار مفید واقع شوند. مجموعه های مختلفی شناسایی شدند که مشخصه افقهای مختلفی از تورنازین تا ویزین میانی می باشند. افقهایی که بوسیله این مجموعه ها قابل تشخیص هستند عبارتند از : تورنازین زیرین – تورنازین فوقانی – ویزین زیرین – ویزین میانی بدین ترتیب گونه های مختلفی وجود دارند که بدلیل انتشار جغرافیایی وسیع و انتشار چینه شناسی محدود می توانند به عنوان فسیل شاخص در نظر گرفته شوند که باید درهر تلاشی برای بیوزون بندی با مرجامنها در البرز مرکزی مبنا قرار گیرند.