سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس محسنی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه
مرتضی خان محمدی اطاقسر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی رئیس مرکز علمی و کا

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بیان رابطه نیان ادراک کارکنان از بی عدالتی سازمانی و به کارگیری فنون مدیریت تصویر از خود از سوی آنان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کاترکنان ۲۰ واحد صنعتی کوچک واقع در شهرک های صنعتی استان مازندران تشکیل می دهند نمونه ای با حجم ۱۱۶ نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های تحقیق از دو پرسنامه استفاده شده است که به منظور بررسی عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) که از۲۰ سوال تشکیل می شود و برای بررسی مدیریت تصویر از خود از پرسشنامه وین و فریز(۱۹۹۰) که دارای ۱۳ سوالمی باشد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه از ضریب همبستگی به منظور تعیین زابطه میان متغیرها استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبتی داری میان احساس بی عدالتی سازمانی از سوی کارکنان و استفاده آنان از فنون مدیریت تصویر از خود وجود دارد.