سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
ماشااله دانشور – عضوء هیئت علمی دانشکده کشاورزی لرستان
عبدالرضا احمدی – عضوء هیئت علمی دانشکده کشاورزی لرستان

چکیده:

تعیین تراکم مناسب و انتخاب نوع رقم یکی از راههای افزایش عملکرد نخود زراعی می‌باشد. در همین راستا پژوهشی، با هدف تعیین اثرات چهار تراکم کاشت ۳۰، ۴۲، ۵۴ و ۶۶ بوته در مترمربع بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم نخود سفید، Flip 93-93، آرمان و توده محل گریت، در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم‌آباد در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ انجام گرفت. نتایج بررسی اثر مفید افزایش تراکم‌های کاشت بالا از ۵۴ تا ۶۶ بوته در مترمربع را بر افزایش عملکرد دانه در واحد سطح نمایان ساخت. همچنین افزایش تراکم گیاه در واحد سطح موجب افزایش شاخص کلروفیل برگ نخود و کاهش نفوذ نور در کف سایه‌انداز نخود گردید. از طرف دیگر در تراکم‌های کاشت پایین به دلیل عدم رقابت بین بوته‌ها، عملکرد تک بوته (گرم)، تعداد شاخه‌های ثانویه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت افزایش معنی‌دار (P≤۰٫۰۱) داشتند.