سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی قهفرخی – گروه فیزیگ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران ( اهواز )
مرتضی زرگرشوشتری – گروه فیزیگ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران ( اهواز )
منصور فربد – گروه فیزیگ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران ( اهواز )

چکیده:

هر چند نزدیک به دو ده ه از کشف ابررسانای پایة بیسموت می گذرد و تأثیر جانشین سازی عناصر بسیار ی بر آن مورد بررسی قرار گرفته است ولی به نظر می رسد که تأثیر عنصر Cd بر ابررسانای پایة بیسموت تا کنون صورت نگرفته باشد . در این مقالـه ابررسـانای Bi1.6PbxCdzSr2Ca2Cu3Oy ( BPCSCCO) کـه در آن x+z= 0/ 4 می باشد به روش واکنش حالت جامد تهیه و تأثیر زمان پخت و مقدار آلایش کادمیم را بر چگالی جریان بحرانی و دمای بحرانـی بررسـی نمـودیم . نتـایجنشان میدهند که با افزایش زمان پخت و مقدار کم آلایش کادمیم چگالی جریان بحرانی، دمای بحرانی و مقدار فاز (۲۲۲۳) ابررسانای پایه بیسموت بهبود مـی یابنـد . بیشترین چگالی جریان بحرانی مربوط به نمونه با زمان پخت ۲۷۰ ساعت و آلایش کادمیم به مقدار ۰/ ۰۴ می باشد .