سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نامدار یوسف وند – دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشکده علوم، گروه بیولوژی

چکیده:

انسانها ازطریق محیط، بعضی مواددارویی وموقعیت های شغلی درمعرض آرسنیک آلی یاآرسنیک معدنی قراردارند. جمعیت ها عموماً ًازطریق آب آشامیدنی حاوی میزان بالای آرسنیک بعنوان منبع اصلی آلودگی درمعرض آرسنیک هستند. چندین تحقیق اپیدمیولوژیکی پیشنهادکرده اند که درمعرض آرسنیک بودن ، رابطه زیادی با ناراحتیهای قلبی ـ عروقی دارد. دراین مطالعه تأثیرات عروقی حاد سدیم آرسنیت ومزمن آن (۲تا۳ماه) باغلظت های مختلف سدیم آرسنات درآب آشامیدنی موش صحرایی بالغ سفید مورد تحقیق قراردادیم. حیوانات پس ازدریافت مقادیرمورد نظر سدیم آرسنات از طریق آب آشامیدنی تحت بی هوشی عمیق کشته می شدند. برای تعیین چگونگی تأثیرگذاری آرسنیک بروضعیت عروق خونی، تأثیر سدیم آرسنات برشل شدن عروقی رابااستفاده ازقطعات حلقوی آئورت ایزوله موش صحرایی وبااستفاده از سیستم حمام بافتی ( Organbath) موردارزیابی قراردادیم. ثبت تغییرات ایزومتریک درتانسیون آئورت ایزوله بوسیله سیستم ثبات پلی گراف (UK ، Lectromed) انجام گرفت. استیل کولین، آدنوزین ایزوپروترنول وسدیم نیتروپرساید بطورجداگانه با غلظت های تصاعدی برای بدست آوردن رابطة بین غلظت ـ پاسخ به حمام بافتی (محتوی بافت آئورت)به صورت غلظت جمع شونده تزریق گردید. استیل کولین، آدنوزین (دردوزهای بالا) وایزوپروترنول وسدیم نیتروپروساید باعث شل شدن عروقی وابسته به غلظت دارودرحلقة آئورت ایزوله منقبض شده بوسیله فنیل افرین ازهمه پنج گروه حیوان شدند. پاسخ شل شوندگی عروق (آئورت) رأتهایی که به صورت مزمن درمعرض آرسنیک قرارداده شده بودند به داروهای شل کننده استیل کولین ،آدرنوزین وایزوپروترنول کاهش نشان داد اما این کاهشٍ فراگیر ازنظر آماری معنی دارنبود. اما حالت مزمن، پاسخ شل شوندگی آئورت رابه سدیم نیتروپرسایدراتغییرنداد، بااین حال پاسخ شل شوندگی به سدیم نیتروپروسایددرگروه حاد پائین تر بود. .