سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عادل غدیری – محقق ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین
آنیتا بیرجندی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات توأم سطوح مختلف آبیاری و کود ازته بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز رقم (D-81083) ، این آزمایش درایستگاه تحقیقات بروجرد در سال ۱۳۸۲به اجراء درآمد . طرح آزمایشی به کار گرفته شده دراین پژوهش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود . عامل دور آبیاری با چهار سطح (I1 =36mm ، I2 =54mm ، I3 =72mm ، I4 =90mm ) تبخیر تجمعی از تشتک کلاس Aدر کرت اصلی و کودازته از منبع اوره با سه سطح (N1= 0 kg/ha ، N2= 50 kg/ha هنگام کاشت به صورت استارتر و N3 =100 kg/ha که ۵۰ کیلوگرم آن به صورت استارتر و۵۰ کیلوگرم دیگر به صورت سرک درشروع مرحله گلدهی ) ، در کرت فرعی قرار گرفت .در بین تیمار های آبیاری حداکثر عملکرد دانه مربوط به I2 ( با میزان آب مصرفی ۶۷۰۴ متر مکعب در هکتار و ۵۴ میلی مترتبخیر ) با مقدار عملکرد ۲۳۹۱/۶۶۷ کیلو گرم در هکتار بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد. در بین مصرف مقادیر مختلف کود ازت تفاوت معنی داری بین تیمار ها مشاهده نشد . همچنین اثر متقابل بین سطوح مختلف کود ازت و دور آبیاری، فاقد تفاوت معنی دار با یکدیگر بود . بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار I2N2با میزان عملکرد ۲۴۲۵ کیلوگرم در هکتار بود.