سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خلج کامرانی – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
احمد عبدالحسینی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، پژوهشکده مهام، صنایع مهام

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر ، بررسی تأثیر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی همچون دمای تغییرشکل و نرخ کـرنش بـر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ ، با اسـتفاده از آزمـایش فـشار داغ مـی باشـد . آزمـایش هـای فـشار بـر روی نمونه های محلول سازی شده، با نرخ کرنش های ۰/۰۰۱-۱ S -1 در دماهای ۳۵۰-۴۸۰ °C انجام گرفت . بـا اسـتخراج منحنی های تنش – کرنش حقیقی، میزان تنش سیلان مشخص گردید . بررسی رفتار مشاهده شده در این منحنـی هـا، دلالت بر وقوع بازیـابی دینـامیکی دارد . مقـدار انـرژی اکتیواسـیون تغییرشـکل مـابین ۱۲۷-۱۴۰ KJ/mol محاسـبه
گردید . این انرژی با انرژی لازم برای وقوع بازیابی دینامیکی توسط صعود نابجایی ها در این نـوع آلیاژهـا انطبـاق دارد . در شرایط آزمایش مذکور هیچ اثری از پدیـده تبلو رمجـدد دینـامیکی مـشاهده نگردیـد . در دماهـای ۳۵۰ و۴۰۰ °Cبا نرخ کرنش S -10/001 و دمای ۴۰۰ °Cبا نرخ کرنش ۰/۰۱ S-1 تغییرات زیادی در شیب منحنی سـیلانمشاهده شد . علت این کاهش ناگهانی در تنش سیلان را می توان به علت درشت شدن رسوبات دانست .