سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس نوروزی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسحاق کردنژاد – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
بهاءالدین عالم زاده – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عزیز کردونی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

در این آزمایش از تعداد ۶۰ رأس بره نژاد عربی با سن ۷ ماه و میانگین وزنی ۵± ۲۴ کیلوگرم به مدت ۱۰۵ روز در قالب طرح آماری کاملاٌ ت صادفی با جیره های آزمایشی صفر (شاهد) ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ درصد سرشاخه نیشکر سیلو شده با اضافه کردن ۰/۵ درصد اوره و ۳ درصد ملاس (به ترتیب تیمارهای شماره ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ) بجای قسمت علوفه ای جیره استفاده گردید و جیره ها مورد تعلیف بره ها قرار گرفت . در طول دوره آزمایش کلیه بره ها در تکرارهای مختلف ( ۵ تکرار ۳ رأسی ) بطور جداگانه هر پانزده روز یکبار وزن گردیدند , و میزان غذای مصرفی روزانه آنها نیز تعیین گردید در پایان کلیه داده ها تجزیه واریانس شده و از طریق آزمون دانکن میانگین تیمارها باهم مقایسه شدند . نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر روی صفات مورد مطالعه که شامل وزن بدن، مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی بود، معنی دار نگردید و همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارها وجود نداشت (۰/۰۵<P) . در نتیجه می توان تا ۴۵ درصد سیلوی سرشاخه نیشکر غنی شده را جایگزین یونجه در جیره غذایی بره های عربی نمود . در زمینه استفاده از سطوح بالاتر مصرف و غنی سازی و روشهای دیگر عمل آوری و همچنین نحوه جمع آوری و حمل بهتر سرشاخه ها تحقیقات بیشتری باید صورت گیرد.