سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی بگلی – مدیر ICT ، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حسنیه گودرزی – مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده:

دانه های روغنی به دلیل میزان مصرف بالای کشور از محصولات ویژه به شمار می رود که سیاستهای حمایتهایی ازاین محصولات درکشور اجرا گردیده شده است . دراین تحقیق سعی شده با استفاده از تابع ترنسندنتال و برآورد آن با روشهای اقتصادسنجی ، تأثیرسیاستهای حمایتی برروی تولید و عرضه این محصولات درطی سالهای زراعی ۱۳۷۲-۸۴ مشخص شود . برای این منظورابتدا تابع درطی سالهای ۱۳۷۲-۸۴ بدون تأثیر سیاستهای حمایتی برآورد و با تابع برآوردشده سالهای ۱۳۷۲-۸۴ که درآن سیاستهای حمایتی نیزحضوردارد ، مقایسه گردیده است . با توجه به نتایج حاصل سیاستهای حمایتی برروی آفتابگردان روغنی تأثیر چندان مثبتی نداشته است زیرا نوسانات تولیدوعرضه در مورد این محصول در زمان قبل و بعداز اعمال این نوسانات کماکان ادامه دارد . همچنیندر مورد محصول سویا ، تأثیر این سیاست حمایتی قابل لمس بوده بطوری که توانسته است در مدت زمان اجرا ، نوسانات تولید سویا را کنترل کرده و تولید را بصورت روندی یکنواخت صعودی درآورد ، و در مورد محصول کلزا نیز ، یارانه مستقیم توانسته است اولاً نوسانات تولید را به حداقل رسانده وثانیاً این محصول بصورت تابع خطی یکنواخت صعودی درآید