سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان ایزدپناه – کارشناس ارشد- دانشکده مکانیک دانشگاه یزد
شهرام طالبی – استادیار- دانشکده مکانیک دانشگاه یزد
مرضیه بابایی ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

هنگامی که عمل یات حرارت ده ی به جسم سر یع باشد ( مانند تابش پالس لیزر به یک جسم ) مدل هدا یت حرارتی فور یهای به درستی رفتار توز یع دما را در حالت گذرا نشان نمی دهد. زیرا در ا ین حالت توز یع دما حالت موجی داشته و سرعت انتشار امواج دما یی محدود است . در این مقاله تأث یر عدد ماخ حرارتی(M = v /C )بر توز یع دما در اطراف ی ک چشمه حرارت ی
متحرک (در داخل یک جسم بی نهایت ) بررسی شده است . به دلیل سریع بودن حرکت چشمه در داخل جسم و کوچک بودن مقی اسهای زمانی مسئله، مدل فوریه ای، توزیع دما را به درستی بیان نمی کند. در نتیجه این مسئله با استف اده از مدل هدا یت حرارتی غ یرفوریهای و به صورت عددی حل شده است . نتایج حاصله برای مقادیر مختلف عدد ماخ حرارتی ذکر شده است . هنگامی که ۱<M باشد، تغ ییرات دما در پشت چشمه ا یجاد می -شود. همچنین نتایج نشان می دهد که هیچ گونه عدد ماخ بحرانی وجودندارد. زمانیکهM <1توزیع دما در جلو و پشت وجود دارد . درM = 0مدل غیرفوریه به مدل فوریهای تبدیل میشود.