سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا حسن اقلی – عضو هیئت علمی (استادیار)، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مهدی میراب زاده – دانشیار و استادیار گروه آبیاری دانشگاه تهران. کرج، دانشکده کشاورزی و م
عبدالمجید لیاقت – دانشیار و استادیار گروه آبیاری دانشگاه تهران. کرج، دانشکده کشاورزی و م

چکیده:

کاربرد مجدد فاضلابهای خانگی و پساب حاصل از تصفیه آنها برای مصارفی همچون آبیاری اراضی کشاورزی، علیرغم وجود برخی از ترکیبات معدنی و آلی در این قبیل آبها وتأثیر عملیات مذکور بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بنا بر توصیه متخصصان امر برای کاربرد بهینه این نوع آبها لازم است تا ضمن ملحوظ نمودن شرایط منطقهای و کیفیت فاضلاب و پساب تولیدی، از نتایج تحقیقات محلی نیز بهره گرفته شود. لذا بمنظور بررسی میزان و نحوه انتقال املاح به اعماق مختلف نیمرخ خاک و در نهایت به زیر عمق توسعه ریشهها در نتیجه آبیاری محصولات کشاورزی و نیز مشاهده تأثیر این امر بر تغییرات آبگذری خاک، در قالب تحقیقات
لایسیمتری به مدت دو سال از فاضلاب خانگی خام و پساب تصفیه شده شهرک اکباتان برای آبیاری سبزیجاتی همچون گوجه فرنگی، جعفری و هویج استفاده شد. این تحقیق با لحاظ نمودن آب چاه به عنوان تیمار شاهد و بهره گیری از آزمایش آماری فاکتوریل در قالب طرح کام ً لا تصادفی به اجرا درآمد. جهت تهیه نمونههای آب از اعماق مختلف ستون خاک، روشی ابتکاری بکار گرفته شد و با نصب لولههایی باریک و متخلخل به شیوهای خاص، امکان تهیه نمونههای زهآب از اعماق ٢٠ و ٤٥ سانتیمتری از سطح خاک (علاوه بر نمونههای جمع آوری شده از عمق زهکشها) در طول مدت دو سال اجرای تحقیق فراهم گردید