سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
ماشااله دانشور – عضوء هیئت علمی دانشکده کشاورزی لرستان
محمد نوری – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد
علی خورگامی –

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم نخود، آزمایشی در سال ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقاتی سراب‌چنگایی خرم‌آباد اجرا گردید. سه تیمار آبیاری تکمیلی شامل I0 (دیم)، I1 (آبیاری تکمیلی در مرحله ۵۰ درصد گلدهی) و I2 (آبیاری تکمیلی در مرحله پر شدن غلافها) با ارقام Flip 93-93، آرمان و توده محلی گریت لرستان، در یک آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه آبیاری تکمیلی در مرحله ۵۰ درصد گلدهی دارای بیشترین عملکرد دانه (۱۵۸۶/۲۹ کیلوگرم در هکتار) نسبت به تیمارهای دیگر آزمایش بود و در این تیمار تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه تک بوته، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، تعداد غلاف تک بذری، تعداد غلاف دو بذری و درصد کلروفیل بالاتر از سایر تیمارهای آبیاری تکمیلی بود. ارقام Flip 93-93 و آرمان به ترتیب با عملکرد دانه ۱۳۷۵/۹۹و ۱۳۶۰/۸۳ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ۵۰ درصد گلدهی دارای کمترین میزان نفوذ نور در کف سایه‌انداز گیاهی بود و همچنین بخاطر رشد رویشی بیشتر دارای بیشترین شاخص کلروفیل برگ بود و بیشترین میزان نفوذ نور در کف سایه‌انداز گیاهی در تیمار شاهد (بودن آبیاری تکمیلی) وجود داشت.