سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهین اشراقی – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی سلامتی – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ، تاثیر آلایش اکسید نیکلNiO بر خواص ساختاری ، مغناطیسی و ترابردی ترکیب La .8 Sr .2 MnO 3 مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه ها به روش واکنش حالت جامد تهیه شدند . نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان آلا یش بخشی از اکسید نیکل وارد ساختار شده که این منجر به تضعیف پدیده ی تبادل دو گانه می شود و باقیمانده به صورت یک فاز جداگانه در مرز دانه ها قرار می گیرد . حضور NiO در مرز دانه ها بی نظمی های مغناطیسی را در سطح دانه تاثیر NiO ها افزایش داده است ، در نتیجه دمای گذار و مغناطش نمونه ها کاهش پیدا کرده و همزمان مقاومت نمونه ها افزایش می یابدنتایج نشان می دهد آلایش بیشترین x=3 w% اورستد ، مغناطو مقاومت نمونه ی با آلایش ۵۰۰۰۰ (د ارد . در میدان مغناطیسی LFMR) زیادی در مقدارغناطو مقاومت با میدان های ضعیفمقدار را دارا است