سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
روح اله آقاصالح – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

این پژوهش روی دانش آموزان پسر پایه دوم یکی از دبیرستان های آموزش و پرورش منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس و با هدف بررسی تاثیر آموزش بر توسعه مهارت ها و نگرش های حل مساله در قالب یک طرح تمام آزمایشی شامل ۱۵ نفر در ۴ گروه آزمایشی و یک گروه کنترل شامل ۶ نفر انجام پذیرفت و افراد گروه های آزمایشی با موضوعات مختلف در کارگاه آموزشی حل مساله شرکت داده شدند و در انتهای دوره آزمونی از کل آزمودنی ها (آزمایشی و کنترل) گرفته شد.تحلیل واریانس یک راهه ANOVA) نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمرات گروه کنترل و گروه های آزمایشی است و آزمون های پسین وجود تفاوت معنادار بین میانگین گروه های آزمایشی را رد کرده است