سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
شیوا منظومه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه دانشگاه گیلان
عباسعلی حسین خانزاده – دانشیار روانشناسی، دانشگاه گیلان
ایرج شاکری نیا – استادیار روانشناسی، دانشگاه گیلان

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تاثیر آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک مبتلا به سرطانخون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران کودکان ۴ تا ۶ ساله مبتلا به سرطان خون شهرستانرشت در سال ۹۴-۱۳۹۳ بوده است که از این میان ۳۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به طور مساوی در دوگروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. مطالعه حاضر، تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. برای جمع -آوری داده ها از مقیاس بهزیستی روانشناختی ( ۱۹۸۰ ) استفاده شد. برنامه آموزش مدیریت استرس در طول ده جلسه بهمدت دو ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مدیریت استرس بر بهبود تماممولفه های بهزیستی روانشناختی به طور معناداری موثر بوده است. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آموزش و خدماتمشاورهای برای والدین کودکان سرطانی دارد.