سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
فرهاد خالدیان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

فلسفه کاربرد ضریب رفتار در آیین نامه های طراحی لرز های سازه ها، احتساب اتلاف انرژی لرزه ای سازه ها از طریق تغییر شکلهای غیر الاستیک می باشد . فرم آیین نامه ای این ضرایب وابسته به نوع سیستم است در حالیکه اصالتًا ضریب رفتار تابعی از انواع پارامترهای سازه ای و رکورد زلزله، علاوه بر نوع سیستم سازه می باشد . در این مطالعه، بررسی های تحلیلی بر ضریب رفتار سازه های فولادی قاب خمشی که بخش قابل توجهی از ساخت و سازهای موجود در کشور ایران را شامل می شوند ، انجام شده است. تاکید عمده این تحقیق بر تاثیر ارتفاع این سازه ها در مقادیر ضریب رفتارواقعی آنها است. در این پژوهش ، با١٢ و ١٥ ) تحت تعدادی از ،٩ ،٦ ، انجام آنالیزهای خطی و غیر خطی سازه های نمونه (قابهای سه دهانه با تعداد طبقات متفاوت ٣رکوردهای حرکت زمین ، رفتار سازه ها با تغییر ارتفاع آنها بررسی شده وضرایب رفتار استخراج شده است . نتایج نشان می دهد که مقادیر ضریب رفتار واقعی سازه ها، تاحدودی کمتر ا زمقادیر آیین نامه ای می باشد . همچنین با افزایش ارتفاع ،تغییراتی به صورت کاهشی ( بسته به نوع رکورد ) در مقادیر این ضریب مشاهده می شود .