سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علیرضا فضل زاده – استادیار دانشگاه تبریز
محمد فاریابی – استادیار دانشگاه تبریز
پرند شریف نیا – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پردیس بین المللی دانشگاه تبریز
مسعود وردست – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تبریز

چکیده:
ا ین پژوهش بدنبال بررسی این موضوع است که استراتژیهای ائتلاف چه تاثیری بر توسعه محصول جدید دارند و نوآوریهای تکنولوژیکی تا چه حدی میتواند رابطه بین استراتژیهای ائتلاف و توسعه محصولات جدید را درشرک تهای تولید دارو و مواد بهداشتی کشور تعدیل نماید. جامعه آماری شرکتهای فعال در صنعت داروسازی و بهداشتی در سطح کشور و شامل ۹۳۱ شرکت میباشند. نتایج معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل نشان میدهد که استراتژیهای ائتلاف اخذ لیسانس و ائتلاف عمودی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تأثیر مثبت و معنیداری بر توسعه محصول جدید در شرکتهای تولید کننده دارو و مواد بهداشتی دارد. اما در رابطه با ائتلاف افقی و همکاری باشرکتهای داخلی این تأثیر مشاهده نگردید. همچنین قابلیتهای نوآوری تکنولوژیکی در شرکتهای تولید کننده دارو و مواد بهداشتی می-تواند، رابطه بین ائتلاف عمودی با دانشگاهها و توسعه محصول جدید را تعدیل نماید؛ در صورتیکه این متغیر نقش تعدیلگری بر رابطه بین اخذ لیسانس تولید محصول از شرکتهای خارجی و همچنین ائتلاف افقی با شرکتهای داخلی و توسعه محصول جدید ندارد