سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمیه منتظری نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه زابل
محمود سلوکی – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه زابل
براتعلی فاخری – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه زابل

چکیده:
در پژوهش حاضر اثر مصرف آهن به صورت محلول پاشی برگی در دو سطح (صفر، ۲ و ۴ گرم در هزار) و سه سطح شوری (صفر، ۲۵۰ و ۳۵۰ میلی گرم در لیتر NaCl ) در سه توده خربزه بومی سیستان (سفیدک، قندک و سفیدک خط دار) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز (APX) و کاتالاز (CAT) در توده های خربزه بومی سیستان و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت آنزیمی با مصرف آهن به صورت محلول پاشی برگی در توده قندک نسبت به سایر توده های مورد بررسی بارزتر بود .