سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا قزوینی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مجتبی فتحی پژوهندگان – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

جهانی شدن اقتصاد و رقابت شد ید درعرصه تول ید محصولات کشاورز ی از سو یی و شکنندگ ی اکوسیستم ها ی زراع ی بدنبال وارد کرد ن حجم فراوان به نهاده ها ی کود و سم ، استفاده از فن آور یهای نو ین در کشاورز ی را در جهت افزا یش کارا یی و پا یدار نمودن کشت وکار اجتناب ناپذ یر کرده است . یکی از ا ین فن آوریها کشاورز ی دقیق می باشد . اساس کشاورز ی دق یق تفک یک مزرعه به قطعات ی جداگانه بر اساس ن یاز مد یریتی و مجهز کردن ماشینآلات به تکنولوژ ی اطلاعات وارتباطات به نحوی که نهاده ها وعملیات زراعی را در هر یک از قطعات بر اساس نیاز آن اختصاص دهد، می باشد. استفاده ازرایانه و سیستم اطلاعات جغرافیاییGISو سیستم موقعیت یاب جهانی GPS در ماشین آلات زراعی در این میان نقش اساسی را به عهده دارد. ماشینآلات جدید کشاورز ی غالبً به گونه ا ی طراحی میشوند که امکان اختصاص نهاده برا ی هر ناحیه از مزرعه بر حسب نیازی که قبلا برای آن محاسبه شده را فراهم می کند. به طور کلی می،توان گفت اساسی ترین بخش مدیریت کشاورزی دقیق عبارت است از تخصیص بهینه نهاده های تولید، چنین عملیات کنترلی نیازمند تعیین دقیق و سریع موقعیت درون مزرع های است [ ٤ ] . در این سیستم ابتدا میزان به کارگیری کود و یا مواد شیمیایی مختلف مانند علف کشها با توجه به نقشه پراکنش مکان ی پارامترها ی مورد نظر به یک ر یز پردازنده خورانده می شود . سپس با توجه به نقشه ها ی رقوم ی تهیه شده وموقعیت واقع ی ماش ین در ح ال حرکت در سطح مزرعه که توسطGPS تع یین م ی شود، کامپیوتر با ارسال سیگنال مناسب کل سیستم را جهت اعمال نهاده ها به کار می اندازد. در اجرای VRT ١دو روش اساسی وجود دارد: -الفVRT بر مبنای نقشه ب – VRT بر منبای حسگر سیستم VRTب ر مبنای نقشه ، نرخ اعمال یک م اده را بر مبنا ی اطلاعات موجود در یک نقشه الکترون یک و یژگیهای کشتزار که از طر یق یک سیستم GISتهیه م یشود تنظیم م ینماید که این نرخ به صورت حجم در واحد سطح یا وزن اعمال شده در واحد سطح تعریف م یگردد.[ ٣] در ا ین پژوهش با استفاده از روش آمار ی ژئواستات یستیک در مز رعه ا ی در شاه ین شهر اصفهان متعلق به شرکت کشت ودام ق ی ام وابسته به بنیاد مستضعفان نقشه های ۴ فاکتور عملکردK ، P، N برای روش VRT بر مبنای نقشه تهیه گردید.